Liturgisch bloemschikken 2023

Ook dit jaar staat er in de 40dagentijd een symbolisch bloemstuk in onze kerken. Dit jaar staan de symbolen in het teken van “Uit liefde voor jou”. Elke zondag zullen er bloemen aan worden toegevoegd.
Meer informatie vindt u op de website van de Protestantse Kerk: https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/

De eerste zondag (26 februari):

Lezen Matteüs 4:1-11   Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem.’ (Matteüs 4:10b)
Meditatieve tekst:
Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht

De lange weg
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan (vers 10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus’ hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel maar God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het doel (Gods Rijk) heiligt niet de middelen (de aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de ‘snelle’ oplossingen of bevredigingen van onze behoeften.
Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.
Kernwoorden: verleiding en beproeving, vergezichten.

De tweede zondag (5 maart):
Lezen: Matteüs 17: 1-9

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. (Matteüs 17:3)

Mozes en Elia
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar hij als een berg tegenop ziet. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Beiden hebben ze een ervaring met ‘een tijd van veertig’ (jaren of dagen). Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring. Wat telt is wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijnervaring. Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit  je niet alleen (ds. Wim Beekman).
Kernwoorden: berg, luisteren, bidden.

(meer…)

Actie Kerkbalans, geef vandaag voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Op zaterdag 14 januari is de start om 13:00 uur in de dorpskerk van Blokker. Corry Balk zal u iets vertellen over de geschiedenis van deze kerk waarna Wim van Hilten als voorzitter van de Kerkrentmeesters de actie zal inluiden.  U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.

In de week daarna zullen mensen bij u aan de deur komen om de enveloppen te bezorgen en deze ook weer bij u op te halen.
Daarbij zit AKB 2023. Wilt u het hen daarna zo gemakkelijk mogelijk maken door uw antwoord klaar te leggen?
Het kan ook zijn dat de enveloppe bij u per post wordt bezorgd. U kunt het antwoord dan ongefrankeerd in de bijgesloten antwoordenveloppe opsturen. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage(n) direct over te maken.

Vragen? Stel ze via emailadres penningmeester-cvk@pknhoornzwaagblokker.nl

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans alvast hartelijk dank!

Resultaat Schoenendoosactie 2022

Met een fantastisch resultaat is de Schoenendoosactie in onze gemeente afgesloten. Totaal zijn er 109 gevulde en versierde dozen ingebracht! De stapels in de kerken werden steeds hoger. Op zaterdagmiddag, 29 okt. is er in de kelder van het Octaaf door kinderen met hun (groot)ouders geknutseld. Met hart en ziel werd er geknipt, geplakt, versierd en de dozen gevuld met allerlei mooie spullen. En  in Zwaag werd er op dinsdag, 1 nov. op de ontmoetingsochtend, op initiatief van Corrie Balk,  ook hard gewerkt aan prachtige dozen.
Inmiddels zijn de dozen door Jan Vogel naar het inleverpunt in Purmerend gebracht. Vandaar gaan ze  naar een verwerkingscentrum en tenslotte naar een bestemmingsland in Afrika of Oost-Europa.
Wat zullen de kinderen voor wie de dozen bestemd zijn, blij zijn met zo’n schat!
Heel hartelijk dank aan ieder die heeft meegewerkt aan dit succes! Ook dank voor de financiële donaties. Die komen zeker van pas. Tevens draagt de  diaconie  5 euro per doos bij voor de vervoerskosten.

Met blijde groeten, Hannie Pijper, Corrie Balk, Wil Meijers, Jan Vogel en Pleunie Agema

Foto’s kunt u vinden in het fotoalbum.

Voedselactie 2022

Het thema voor de Dorcas voedselactie was dit jaar: geef voor Oost-Europa.
De oorlog in Oekraïne schokt de wereld. De meest kwetsbare mensen worden hard geraakt. Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt…

Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Dorcas koopt ter plekke voedsel in en maakt er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten ze mensen niet los. Zij helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en ze bouwen met hen aan een gezonde toekomst.

Dit jaar zamelde Dorcas geld in om in de landen zelf de pakketten te kopen. Dorcas brengt ze zo snel mogelijk bij hen die leven in extreme armoede. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven.
De mensen van Dorcas komen in actie bij armoede, uitsluiting en crisis. Ze hebben oog voor mensen en gemeenschappen die achtergesteld zijn, en ze creëren mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen ze Jezus Christus. Dorcas werkt aan verandering op 3 niveaus:

·       Dorcas creëert mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorziet waar nodig in de eerste levensbehoeften.
·       Daarnaast investeert Dorcas in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen.
·       En Dorcas bouwt aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Ga voor meer informatie naar Dorcas actie

David

David is voor veel mensen één van de meest inspirerende personen uit de Bijbel. Dat is niet zo vreemd, want de verhalen over David spreken tot de verbeelding. Hij wordt over het hoofd gezien door zijn broers, maar is toch degene die de reus Goliath verslaat. Daarmee vertegenwoordigt hij het principe van het goede dat weliswaar zwak lijkt, maar toch het kwade kan overwinnen. David is de Bijbelse held die de ideale koning wordt. Wat het positieve beeld versterkt, is vermoedelijk het feit dat hij een herder was: een voorbode van de Goede Herder. En wat te denken van zijn dichterlijke en muzikale gaven! Ja, hij is ook een man met veel tekortkomingen, maar daarvoor doet hij boete en komt ook nog op voor het recht van Israël tegen de arrogante macht van de vijanden. Ja in hem is de hoop en het vertrouwen van Israël belichaamt.

Alleen al daarom is het in deze tijd van onzekerheid de moeite waard om bij hem stil te staan. Maar er komen in zijn verhaal veel meer thema’s aan de orde die volop actueel zijn zoals MeToo (David en Bathseba), conflicten (David en Nabal) homoseksualiteit (David en Jonathan), spanning in relaties (David en Michal) en leiderschap (David versus Saul).

Deze herfst stonden we in de PKN-kerkdiensten in Hoorn, Zwaag en Blokker 3 maanden lang stil bij de verhalen over koning David. Er is over hem gelezen, verteld en gezongen. Er werden mensen uit het Jodendom en uit de Islam uitgenodigd om iets te vertellen over hun visie op David, er werden lezingen, bibliodrama, bijeenkomsten en films aan hem gewijd.

Joki Harms – u herinnert zich vast haar prachtige schilderijen over Mozes – heeft gezorgd voor een verbeelding van het thema: een kunstproject voor de drie kerkgebouwen: (het Octaaf, de Dorpskerk van Zwaag en de kerk van Blokker.

We beleefden opnieuw op een mooi en inspirerend project, dat begon op de Startzondag: 18 september en duurde tot eind november 2022.

 

Startzondag

Op 18 september was het startzondag. We startten als gemeente het nieuwe kerkelijk jaar. Die zondag was er een gezamenlijke viering in de Dorpskerk in Zwaag. Zie daarvoor de Agenda.

Na de viering was er eerst gemeenteberaad zijn. Onder het genot van koffie/thee met iets lekkers, handelden we de zakelijke punten af.
Het is al een traditie aan het worden dat in deze maanden, vooraf aan de adventstijd, er een persoon uit de bijbel centraal staat in diensten en andere activiteiten. In de periode ttot eind november is dat David, een veelzijdig persoon die hopen we te ontdekken.

Met een stellingenspel ontdekten we hoe David was, en hoe we naar zijn gedrag kijken.
De stellingen:
Ø  David had levenslang moeten krijgen ivm de moord op Uria
Ø  David is een voorbeeld
Ø  Het is vreemd dat Jezus ‘de zoon van David’ genoemd wordt gezien David’s optreden tov Uria en Bathseba
Ø  David moet aan de schandpaal genageld worden ivm zijn omgang met vrouwen
Ø  ‘David tegen Goliath’ is hetzelfde als ‘Wie niet sterk is moet slim zijn’
Ø  David betekent net zoveel voor de muziek als Johann Sebastiaan Bach
Ø  David en Jonathan hadden vermoedelijk een homoseksuele relatie

Voor de kinderen waren activiteiten die bij het David-project passen,

tekening david

 

Vredesweek:

poster stiltekring Deze was van 17 t/m 25 september 2022
Op zaterdag 17 september, stonden in heel Nederland om 12.00 uur op zoveel mogelijk plaatsen, mensen stil in een Stiltekring voor vrede. Ooit was er een vredesbeweging, een oecumenische vredesdienst, andere vredesactiviteiten en een massale demonstratie tegen kernwapens. In 2022 wilden we graag met jong en oud in een Stiltekring een gezamenlijk statement maken voor vrede in alle conflictgebieden.

Er was een Stilteviering in de dorpskerk van  Blokker, een stiltekring voor vrede, afgewisseld met muziek en woorden. Ook luidden om 12.00 uur de klokken van onze 3 kerken.

 

Zomerdiensten 2022

De zomerdiensten bestaan al minstens 25 jaar. Van oorsprong is het een samenwerking tussen de Dóré-gemeente, de Evangelisch Lutherse kerk en de Hervormde kerk in Hoorn. Tijdens de (school)zomervakantie worden de diensten gezamenlijk gehouden. Na de vorming van de PKN en het samengaan van de wijken Octaaf en Centrum zijn de zomerdiensten blijven bestaan.
In 2020 heeft de groep die het al jaren organiseerde de opdracht doorgegeven aan anderen. Door de Corona is het stil komen te liggen. Dit jaar is het weer opgepakt, omdat het goed is om samen als Protestantse gemeentes op te trekken.

Tijdens de diensten was er steeds één van de kerken open en wordt de liturgie van die gemeente gevolgd. Het Octaaf vormt de uitzondering en had de hele zomer ook een dienst in de eigen kerk.

Pinksterpelgrimage 2022

Tussen Hemelvaart en Pinksteren proberen de Geest van God onderweg te vatten.

Er werden in verschillende kerken van Hoorn, Zwaag en Westerblokker korte oecumenische vieringen gehouden. De start was op Vrijdag 27 mei 2022 in de Lourdeskapel in Zwaag. Samen onderweg met de Geest van God in Hoorn, Zwaag en Westerblokker.

De Raad van Kerken ondersteunt dit jaarlijkse initiatief van harte. Dit jaar stond het thema “de Geest van God onderweg”. De gebedsvieringen hebben een oecumenisch karakter.

Vrijdag 27 mei,
Lourdeskapel in Zwaag, Pastoor Nuijensstraat
, De Geest van God onderweg, in en door Maria.
Zaterdag 28 mei,
PKN kerk in Wester Blokker, Westerblokker 105
, De Geest van Bonhoeffer
Zondag 29 mei,
RK-kerk-Stiltecentrum Koepelkerk Grote noord 15
, God in de Geest van de Liefde
Maandag 30 mei,
in de Nieuw Apostolische Kerk Westerblokker
, Westerblokker/Oostergouw De Geest van God onderweg met apostel Paulus
Dinsdag 31 mei,
Ev. Lutherse Kerk Ramen 4 in Hoorn
Onderweg; Tegen Wil en Dank,
Woensdag 1 juni,
Doopsgezinde Remonstrantse kerk/Foreestenhuis Grote Oost 43,  Herberg, mij(n) herberg
Donderdag 2 juni,
PKN-kerk in het Octaaf in Hoorn, J.D. Pollstraat 1
Ruimte voor de Geest
Vrijdag 3 juni,
Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8.
Als de Geest lijkt te ontbreken, Jeremia en Baruch

 

 

Bloemenzondag, 24 april  2022

Veel mensen in het Dijklander ziekenhuis, het Hospice, de Hoge Hop en Lindendael worden jaarlijks rond Pasen verblijd met mooie bloemen. Dit als teken van medeleven en bemoediging.
Kerkgangers van onze PKN gemeente, maar ook van de DoRé- en Lutherse Gemeente hadden ook dit jaar bloemen meegebracht.  In het Octaaf ging ds. Gert Toes, geestelijk verzorger van het Dijklander Ziekenhuis, voor in een dienst waar het verhaal van  de Barmhartige Samaritaan centraal stond. Gert lichtte het verhaal toe met het schilderij van Vincent van Gogh. Ook andere schilderijen van deze schilder werden vertoond op de beamer. Het was een leerzame en troostvolle dienst. De bloemen van Het Octaaf gingen naar een gedeelte van Lindendael en naar het Dijklander. Hier waren er toch nog beperkingen en werden de bloemen neergezet in algemene ruimten, huiskamers en de zusterposten. Fijne reacties alom!

In de Dorpskerk van Blokker ging ds. Luuc van Loo voor, de voormalige ziekenhuispastor. Door vrijwilligers werden de bloemen uit Blokker naar de Hoge Hop gebracht.
Ook dankbare reacties uit het Hospice waar een vast groepje uit de Lutherse Gemeente de bloemen verzorgde. Tenslotte werden, een week later op 1 mei,  bewoners van Lindendael verblijd met prachtige bloemen van de DoRé kerkgangers. Petra Mijnssen schreef  hiervan  dit verslagje:

Ieder jaar opnieuw is het een verrassing en een mooi interkerkelijk initiatief in Hoorn om bloemen die wij kerkgangers geven rond te delen op de 12 huiskamers van de psychogeriatrische afdeling van verpleeghuis Lindendael. Met een 4-tal vrijwilligers togen wij op weg met tassen vol bloemen: veel tulpen in al haar veelkleurigheid, maar ook fluitenkruid en andere bermbloemen en het lieflijke witte daslook gebonden tot charmante mini boeketjes.
Bij de entree valt een man met rollator. Dan realiseer je je ineens weer dat je een verpleeg- en revalidatiehuis betreedt. Een van ons helpt de man op de been. Gelukkig geen verwondingen. Zelf verdelen wij de bloemen en zijn klaar voor ons bezoek aan 12 huiskamers. Corona is bijna weg. 1 huiskamer kan ons niet ontvangen.
Iedere huiskamer heeft haar zijn eigen gezicht, echt een woonkamer waar je je zoveel mogelijk thuis kunt voelen daar is de zorg gelukkig op gericht. Ook hier valt iemand weer onverwacht met een rollator. Ja dat is naar, mensen leiden niet alleen aan mentale achteruitgang, maar ook veel lichamelijke beperkingen. Dat vraagt veel draagkracht van de bewoners zelf, en de (mantel)zorg.
Bewoners zijn net aan het eten en waar in de ene huiskamers verse tosti’s worden gemaakt, worden in de andere huiskamers wentelteefjes gebakken. Op zondag dus een extra tijdens de lunch. Wij zien de bewoners genieten en helemaal blij worden ze ook door de bloemen die wij mee brengen en  in vazen neerzetten, wordt zichtbaar gewaardeerd.
De gangen zijn mooi aangekleed met landschap behang en Westfriese hoekjes van het buitenleven. Voor ons een speurtochtje door de bomenbuurt. De huiskamers dragen namen als wilg, eik, laurier. Tot onze verrassing zijn wij vieren ook nog met bloemen en al bij de entree op de foto gezet.”
Van Petra, namens Nel, Annet en Peter

Dit jaar werden de bloemen vergezeld met een mooie kaart die bij de vaas werd neergezet. Op de voorkant afbeeldingen van de 5 kerken die meedoen en binnen in de woorden: “Een welgemeende bloemengroet als teken van medeleven en bemoediging”.  Wat is het toch fijn dat er altijd weer mensen zijn die hun steentje willen bijdragen aan Bloemenzondag en zo een lichtpuntje brengen bij zieken en bij kwetsbare ouderen. Dank aan allen die hier, op wat voor manier dan ook,  aan hebben meegewerkt!

Pleunie Agema

Meer foto’s via deze link.