PG Logo

Liturgisch bloemschikken op weg naar Pasen 2023

Liturgisch bloemschikken 2023

Ook dit jaar staat er in de 40dagentijd een symbolisch bloemstuk in onze kerken. Dit jaar staan de symbolen in het teken van “Uit liefde voor jou”. Elke zondag zullen er bloemen aan worden toegevoegd.
Meer informatie vindt u op de website van de Protestantse Kerk: https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/

De 1e zondag (26 februari):

Lezen Matteüs 4:1-11   Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem.’ (Matteüs 4:10b)
Meditatieve tekst:
Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht

De lange weg
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan (vers 10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus’ hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel maar God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het doel (Gods Rijk) heiligt niet de middelen (de aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de ‘snelle’ oplossingen of bevredigingen van onze behoeften.
Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.
Kernwoorden: verleiding en beproeving, vergezichten.

De tweede zondag (5 maart):
Lezen: Matteüs 17: 1-9

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. (Matteüs 17:3)

Mozes en Elia
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar hij als een berg tegenop ziet. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Beiden hebben ze een ervaring met ‘een tijd van veertig’ (jaren of dagen). Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring. Wat telt is wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijnervaring. Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit  je niet alleen (ds. Wim Beekman).
Kernwoorden: berg, luisteren, bidden.

De derde zondag (12 maart)
Lezen Johannes 4:5-26

Jezus zei tegen haar: Ik ben het, degene die met u spreekt (Johannes 4:26)

Kloven

In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een Samaritaanse, en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap.
Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn. Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus’ woorden over wat hen verbindt. Dat het gaat om geest en waarheid. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst. Geloof ontdekken bij mensen die mijlenver van je vandaan staan is één van de meest louterende ontmoetingen die je in dit leven kunt hebben. (ds. Pim Brouwer)

Kernwoorden: bron, reflectie, verscheidenheid.

De vierde zondag (19 maart)
Lezen:  Johannes 9

Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft (Johannes 9:30)

Laten zien
In mijn vorige woonplaats had ik goed vriendschappelijk contact met twee lieve buurvrouwen. Ze zijn zelf geen christen, maar rond christelijke feestdagen en de doop van onze zoon

bevroegen ze me over de bijbelverhalen en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over het geloof te praten en dat doe ik graag, maar dit was toch andere koek.
Ik merkte dat ik meer dan eens aan het zoeken was naar woorden en het ‘juiste’ antwoord. Hoe kon ik mijn niet-gelovige buurvrouwen  laten zien hoe belangrijk mijn geloof voor mij is?
Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of Jezus. Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.
(ds. Rianne van der Nagel)

Kernwoorden : zien, kijken, open ogen

De 5e zondag (26 maart)

Lezen: Johannes 11:1-4, 17-44
De opwekking van Lazarus

… en er waren dan ook veel Joden  naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.

Leven uit geloofsvertrouwen

 

Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan. Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal iets wat daar volkomen haaks op staat.

Jezus komt niet om te troosten. Hij begint te praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven  wekken. Jezus kan zo spreken omdat hij zelf Opstanding is.
De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze stemming  aanvoert, maar het geloof in God. ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft’.
Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen. Dat je zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen. (ds. Sytze Ypma).

Kernwoorden: kringloop van het leven, troost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 6e zondag  Palmzondag (2 april)

Lezen: Matteuüs 26: 1:13
To the world you may  just be one person, but for person you mean ’the world’ (Voor de wereld mag je slechts één persoon zijn, maar voor één persoon kun jij de wereld betekenen).
Want de armen zijn altijd bij jullie.

Verschil maken
We kunnen niet iedereen helpen. En soms zijn mensen ook niet geholpen met ‘alleen maar’ geld. Maar wel door gedurende langere tijd samen op te trekken: als maatje, als gemeenschap of met hulpverleningsinstanties die samenwerken. Dat kost veel tijd en inzet van vele mensen samen voor één enkele persoon. Maar het wel hét verschil of iemand ‘even’ uit de problemen is of dat er echt een verschil gemaakt kan worden. Soms kun je net dat verschil maken en zo een wending maken in iemands leven. Een bekeringsmoment (ds. Judith van den Berg)

Kernwoorden: zalving, keuzes maken

Meditatieve tekst
Kostbare geuren
Voor die Ene
is voor iedereen
Het goede doen

 

Witte Donderdag (6 april)

Lezen Johannes 13:21-28

Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ (Johannes 13:27)

Judas vertrekt

Het was een opvallend gesprek aan tafel tussen Jezus en Judas. Alle andere discipelen waren erbij, maar behalve Johannes heeft niemand heeft het in de gaten. Trouwens, ook Judas zei geen woord.
Natuurlijk, het had anders gekund. Jezus had, toen Hij wist dat Judas Hem verraden wilde, het in de kring van de leerlingen aan de orde willen stellen. “Mensen, weten jullie wat er gebeurd is, Judas heeft een afspraak met het Sanhedrin gemaakt.” Je kunt raden wat er gebeurd zou zijn. Ze zouden verontwaardigd zijn opgestaan en Judas hebben beetgegrepen. Dat heeft Jezus niet gedaan. Maar toch heeft Hij Judas niet zomaar zijn werk laten doen. Hij heeft met hem gesproken. Bijna zonder woorden, vooral met zijn handen en ogen. Het antwoord van Judas was heel duidelijk: hij loopt de deur uit. Letterlijk en figuurlijk het donker in.

De duivel had hem dit ingegeven. Toch is het uiteindelijk Jezus die hem wegstuurt. Hij voert ook in deze nacht de regie.
(ds. Jacco Overeem)

Kernwoorden: verraad, donker en licht

Meditatieve tekst

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde

 

Goede Vrijdag (7 april)

Lezen Johannes 19:25-30

‘Vrouw, dat is uw zoon.’ (Johannes 19:26)

Een nieuwe familiekring
Maria staat daar met haar verdriet tussen al die mensen die hun afkeer laten merken van die middelste kruiseling. Wat zal er allemaal door haar heen zijn gegaan, toen zij haar zoon zag lijden en sterven? En wat zullen de gevolgen vanaf deze dag voor haar dagelijks leven zijn? Moet Maria straks weer terug naar Nazaret? Wat zullen de mensen zeggen als zij weer ‘thuis’ is? “Is het met Hem in Jeruzalem toch niets geworden?”Jezus ziet zijn moeder en heeft aandacht voor haar vragen. Oppervlakkig gezien gaat het in dit kruiswoord om een zorgzame zoon die er voor zijn overlijden voor zorgt dat hij als gezinshoofd een opvolger krijgt om zijn moederte verzorgen. Maar er gebeurt meer. Vanaf het kruis worden nieuwe relaties tot stand gebracht. Rond hetkruis van Jezus ontstaat een nieuw soort verwantschap in verbondenheid, voorbij de familiebanden, omdat we door Hem broers en zussen worden, kinderen van één Vader. (ds. Jacco Overeem)

Kernwoorden: verdriet, genade ontvangen.

Meditatieve tekst
Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

Stille Zaterdag (8 april)

Stille Week, Stille Zaterdag
De schikking voor Eerste Paasdag wordt ook voor de Stille Zaterdag gebruikt. Maar het is nog niet zover. Drapeer een zwarte doek over de schikking. Verwijder de doek tijdens de viering. Het licht van Pasen wordt zichtbaar.
Een andere symbolische handeling die geschikt is voor deze viering is het omwisselen van de antependia, van paars naar wit.

Eerste Paasdag (9 april)

Lezen Johannes 20:1-18

‘Waarom huil je?’, vroeg Jezus. (Johannes 20:15)

Waarom huil je?
Maria kan er nog niet toe komen het graf te verlaten. Waar zou ze heen moeten? Johannes vertelt dat ze staat te huilen. Herkenbaar toch? Het kan je zomaar overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei herinneringen bovenkomen. En dat het gemis je opeens te veel wordt.Terwijl Maria huilend vooroverbuigt in het graf, ziet ze twee engelen. Toen Petrus en Johannes in het graf geweest waren, waren die er nog niet. Of zijn engelen soms alleen te zien door tranen heen? Op hun vraag waarom ze huilt, antwoordt ze dat dat is omdat haar Heer er niet meer is. Niets is er meer van Hem, zelfs zijn lichaam niet! Dan ineens is Jezus er. Maar Maria herkent Hem niet. Zou ons dat ook niet kunnen overkomen? Ik denk het wel. Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort. Maar dan is Hij dichterbij dan wij denken.
(ds. Jacco Overeem)

Kernwoorden: verbondenheid, leven en dood, bloeiende tuin

Meditatieve tekst
Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind