PG Logo

ANBI Diaconie

papiergeld in een lintje

ANBI gegevens
Diaconie van de Protestantse gemeente Hoorn Zwaag Blokker

RSIN (fiscaal nummer): 82.41.42.718
Kvk nr 76 55 68 67
Contactgegevens
Secretrariaat College van Diakenen
Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker
p/a/ Kerkelijk Centrum Het Octaaf
JD Pollstraat 1, 1623 LM Hoorn

Doelstelling
De diaconie bestaat uit vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan gaan om financiële nood, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, tekort aan sociale contacten.
Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken: alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

Werkplan
Het werkplan van de diaconie is opgenomen in het algemene beleidsplan van de PGHZB.

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Het college kiest uit haar midden de voorzitter en de secretaris. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten
De vele (diaconale) activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden, worden regelmatig gepubliceerd in ‘In samenspraak met HEEL HOORN’ en op deze website.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Hoorn Zwaag Blokker zijn openbaar in de wijkkerken en integraal op de website op de pagina Diaconie
De verkorte staat van baten en lasten vindt u hier: Hoorn-Zwaag-Blokker PG ANBI-overzicht 27-07-2022
Toelichting financieel verslag
Het verslag vindt u hier: Hoorn-Zwaag-Blokker PG DIA J2020 – rapport 27-07-2022 toelichting

Hier kunt u downloaden: Begroting Diaconie Hoorn-Zwaag-Blokker 2022