PG Logo

ANBI Diaconie

papiergeld in een lintje

ANBI gegevens
Diaconie van de Protestantse gemeente Hoorn Zwaag Blokker

RSIN (fiscaal nummer): 82.41.42.718
Kvk nr 76 55 68 67
Contactgegevens
Secretrariaat College van Diakenen
Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker
p/a/ Kerkelijk Centrum Het Octaaf
JD Pollstraat 1, 1623 LM Hoorn

Doelstelling
De diaconie bestaat uit vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan gaan om financiële nood, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, tekort aan sociale contacten.
Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken: alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

Werkplan
Het werkplan van 2016 – 2020 kunt u hier inzien: werkplan diaconie 2016-2020

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten
De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in ‘In samenspraak met HEEL HOORN’ en op de websites van het College van Diakenen.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Hoorn Zwaag Blokker zijn openbaar in de wijkkerken en integraal op de website op de pagina Diaconie
De verkorte staat van baten en lasten vindt u hier: Protestantse gemeente te Hoorn-Zwaag-Blokker DIA J2020 – ANBI-overzicht

Toelichting financieel verslag
Het verslag vindt u hier: Protestantse gemeente te Hoorn-Zwaag-Blokker DIA J2020 – ANBI-verslag

Hier kunt u downloaden: Begroting Diaconie 2021