PG Logo

ANBI

ANBI gegevens Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker en haar diaconie.

Algemene gegevens
Naam: Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
Adres: J.D. Pollstraat 1, 1623 LM Hoorn NH
Tel.: 0229 215991
e-mail: secr.cvk.pkn.hzb@gmail.com
website: www.pknhoornzwaagblokker.nl
RSIN/fiscaal nummer 8155.02.710

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde PKN Nederland

Samenstelling bestuur
De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen -kerkrentmeester en diakenen) die worden afgevaardigd door de wijkgemeenten. Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen worden benoemd door de Algemene Kerkenraad.

Missie – wie willen we zijn?
De PG HZB wil als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk zich laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron voor al haar handelen en spreken, zowel plaatselijk als elders in de wereld. Op zoek naar een eigentijdse vertolking van de christelijke boodschap en betrokken zijn op de ander.
In navolging van Jezus Christus wil de gemeente midden in de samenleving staan, de naaste dienen en zich medeverantwoordelijk weten voor Gods schepping. Wij willen een gastvrije gemeente zijn, waarin trouwe leden, passanten en zij die meer op afstand staan, even welkom zijn. Pastores zijn niet alleen beschikbaar voor kernleden, ook voor ‘buitenstaanders’.
Wij willen ons niet laten leiden door aanduidingen als gelovig en ongelovig, omdat geloof en ongeloof door ons allemaal heenlopen. Zelfbewust willen we laten weten wat ons drijft, maar tegelijk zijn we nieuwsgierig naar mensen die anders zijn, anders denken en anders geloven.

Visie -mogelijkheden om de missie in te vullen
Momenteel leven wij in een tijdperk waar bestaande vormen niet meer werken. Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat je je ergens bij betrokken voelt. In de snel veranderende samenleving is iets nieuws aan het ontstaan waar wij op willen aansluiten. Eredienst, Pastoraat en Vorming en Toerusting zijn onze speerpunten.
Wij willen verschillende manieren van geloven ruimte geven. Niemand heeft de waarheid in pacht. Er is niet één benadering en niet één weg.

We willen een gemeente zijn waar mensen van allerlei categorieën en van diverse pluimage elkaar ontmoeten: vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, liturgisch ingestelde mensen en op actiegerichte mensen.
We willen een gemeente zijn waarin je iets van God op het spoor komt, waar mensen naar elkaar luisteren en elkaar zien en die een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de samenleving.

Beleidsplan
Door de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de organisatie, missie, gemeente zijn, eredienst en pastoraat, catechese, jongerenwerk.
Ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn in het beleidsplan opgenomen. U kunt het beleidsplan 2017-2021 Beleidsplan 2017-2021.
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse kerk

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Arbeidsvoorwaarden.
Leden van de Algemene Kerkenraad, wijkkerkenraden, Colleges van Kerkrentmeesters en College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
Op deze website wordt de actuele agenda gepubliceerd. Aankondigingen van bijeenkomsten gespreksgroepen, lezingen, uitnodigingen treft u aan. De vele activiteiten worden niet allen op de website, maar ook via het kerkblad ‘In samenspraak met HEEL HOORN’ gepubliceerd.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Het jaarverslag en begroting treft u aan op deze website.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het in goede staat van onderhoud houden van de twee monumentale kerkgebouwen en het ene niet monumentale kerkgebouw wordt planmatig uitgevoerd. De begrotingen worden jaarlijks gepubliceerd en via de actie Kerkbalans kenbaar gemaakt aan de gemeenteleden.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:

Baten rekening 2017 begroting 2017 begroting 2018
Bijdragen gemeenteleden 217.856 226.000 212.150
Opbrengsten beleggingen 53.520 50.000 64.000
Opbrengsten verhuur 12.108 10.000 11.500
Subsidies en overige baten 32.142 31.000 13.000
Totaal baten 315.626 317.000 300.650

 

Lasten rekening 2017 begroting 2017 begroting 2018
Traktementen 207.702 207.750 216.500
Salarissen 13.048 13.550 12.750
Kosten gebouwen 52.804 56.100 42.750
Erediensten 11.200 13.600 13.750
Quotum 17.574 17.500 17.250
Overige uitgaven 33.277 26.500 27.650
Totaal lasten 335.604 335.000 330.650
Resultaat -19.979 -18.000 -30.000

Toelichting
Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De opbrengst uit beleggingen wordt verkregen uit een effectenportefeuille. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de eigen gemeente.
Subsidies en overige baten worden verkregen uit bijdragen van andere kerkelijke organen.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm predikantstraktementen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse gemeente Hoorn Zwaag Blokker

RSIN (fiscaal nummer): 82.41.42.718
Contactgegevens:
Secretrariaat College van Diakenen
Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker
p/a/ Kerkelijk Centrum Het Octaaf
JD Pollstraat 1, 1623 LM Hoorn

Doelstelling
Het college van diakenen zijn vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken: alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

Beleidsplan
Hier vindt u het beleidsplan van de diaconie: 130101-vise-beleid-werkplan-diaconie

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten
De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in ‘In samenspraak met HEEL HOORN’ en op de website onder Diaconie.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Hoorn Zwaag Blokker zijn openbaar in de wijkkerken en integraal op de website op de pagina Diaconie
De verkorte staat van baten en lasten kunt u hier inzien.

Toelichting financieel verslag

  1. Financiële vaste activa
    constant deel aan (on)bebouwde gronden welke worden verpacht, als ook beleggingen in obligaties.
  2. Verkoop – aankoop onroerende zaken heeft niet plaatsgevonden in 2016
  3. Kosten onroerende zaken
    In de kosten voor onroerende zaken zijn verwerkt de kosten die te maken hebben met zowel de bebouwde als de onbebouwde gronden. Deze opsomming wordt in onderstaande pagina’s verder weergegeven.
  4. Overige lasten vinden we de kosten voor wijkwerk, kerkomroep, bankkosten en kosten beheer en administratie
  5. Voor 2016 en 2017 zijn de lasten inclusief de overheveling, voor 2018 exclusief de overheveling.  Wel gebaseerd op de nieuwe indeling van de begroting 2018
  6. De CvK heeft de overheveling in 2016 en 2017 ook nog opgenomen, dan doen we het uniform