PG Logo

ANBI

ANBI gegevens Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker en haar diaconie.

Algemene gegevens
Naam: Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
Adres: J.D. Pollstraat 1, 1623 LM Hoorn NH
Tel.: 0229 215991
e-mail: secretariaat CvK
website: pknhoornzwaagblokker.nl
RSIN/fiscaal nummer 8155.02.710
KvK nr 76 55 67 19

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde PKN Nederland

Samenstelling bestuur
De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen -kerkrentmeesters en diakenen) die worden afgevaardigd. Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen worden benoemd door de kerkenraad.

Missie – wie willen we zijn?
De PG HZB wil als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk zich laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron voor al haar handelen en spreken, zowel plaatselijk als elders in de wereld. Op zoek naar een eigentijdse vertolking van de christelijke boodschap en betrokken zijn op de ander.
In navolging van Jezus Christus wil de gemeente midden in de samenleving staan, de naaste dienen en zich medeverantwoordelijk weten voor Gods schepping. Wij willen een gastvrije gemeente zijn, waarin trouwe leden, passanten en zij die meer op afstand staan, even welkom zijn. Pastores zijn niet alleen beschikbaar voor kernleden, ook voor “buitenstaanders”.
Wij willen ons niet laten leiden door aanduidingen als gelovig en ongelovig, omdat geloof en ongeloof door ons allemaal heenlopen. Zelfbewust willen we laten weten wat ons drijft, maar tegelijk zijn we nieuwsgierig naar mensen die anders zijn, anders denken en anders geloven.

Visie -mogelijkheden om de missie in te vullen
Momenteel leven wij in een tijdperk waar bestaande vormen niet meer werken. Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat je je ergens bij betrokken voelt. In de snel veranderende samenleving is iets nieuws aan het ontstaan waar wij op willen aansluiten. Eredienst, Pastoraat en Vorming en Toerusting zijn onze speerpunten.
Wij willen verschillende manieren van geloven ruimte geven. Niemand heeft de waarheid in pacht. Er is niet één benadering en niet één weg.

We willen een gemeente zijn waar mensen van allerlei categorieën en van diverse pluimage elkaar ontmoeten: vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, liturgisch ingestelde mensen en op actiegerichte mensen.
We willen een gemeente zijn waarin je iets van God op het spoor komt, waar mensen naar elkaar luisteren en elkaar zien en die een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de samenleving.

Beleidsplan
Door de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de organisatie, missie, gemeente zijn, eredienst en pastoraat, catechese, jongerenwerk.
Ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn in het beleidsplan opgenomen. U kunt het plan hier downloaden: PG HZB Beleidsplan 2021 tot 2025

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Arbeidsvoorwaarden.
Leden van de kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
Op deze website wordt de actuele agenda gepubliceerd. Aankondigingen van bijeenkomsten gespreksgroepen, lezingen, uitnodigingen treft u aan. De vele activiteiten worden niet allen op de website, maar ook via het kerkblad ‘In samenspraak met HEEL HOORN’ gepubliceerd.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Het jaarverslag en begroting treft u aan op deze website.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het in goede staat van onderhoud houden van de twee monumentale kerkgebouwen en het ene niet monumentale kerkgebouw wordt planmatig uitgevoerd. De begrotingen worden jaarlijks gepubliceerd en via de actie Kerkbalans kenbaar gemaakt aan de gemeenteleden. Het resultatenoverzicht en de begroting vindt u hier: ANBI-overzicht 2022 College van Kerkrentmeesters

Toelichting
Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De opbrengst uit beleggingen wordt verkregen uit een effectenportefeuille. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de eigen gemeente.
Subsidie en overige baten bestaan uit: subsidies, huurinkomsten woningen en bijdragen voor het kerkblad.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm predikantstraktementen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.