PG Logo

Wijken

Wijkgemeenten

Dorpskerken Zwaag en Blokker, wijkgemeente Zwaag-Blokker
Deze wijkgemeente richt zich in navolging van de Goede Herder op het dienen van Christus en het omzien naar elkaar. In breder verband betekent dit ook omzien naar de schepping en de wereld. Daarom wordt als centrale doelstelling gekozen voor versterking van het pastoraat als dat wat mensen verbindt met elkaar en met de Heer van de gemeente.

Het Octaaf, wijkgemeente Hoorn
De wijkgemeente Hoorn, wil een zelfbewuste geloofsgemeenschap zijn, die haar kracht put uit een innerlijk verlangen tot groei in de omgang met God. En zij streeft daarbij naar een open, lerende en barmhartige wijze van omgaan met elkaar.
Wijkgemeente Hoorn wil als christelijke gemeente met haar talenten midden in de samenleving staan. De gemeenteleden willen zich laten raken door het Woord van God en laten aanzetten tot daden, activiteiten, die:
–    zowel binnen als buiten de “muren” van de kerk herkenbaar en uitnodigend zijn;
–    soms kunnen leiden tot andere keuzes dan die van de wereld.
Gods onvoorwaardelijke liefde daagt de gemeenteleden uit om mensen – die dat willen – geborgenheid te bieden. Het betekent ook, dat als mensen zich willen aansluiten bij deze gemeente, er geen eisen worden gesteld. Iedereen is zonder aanzien des persoons welkom. Om deel te nemen aan activiteiten hoef je geen lid te zijn.