PG Logo

College van Diakenen

College van diakenen 

Het college van diakenen is zo georganiseerd dat er specialisten werkzaam zijn binnen het college.
Er zijn diakenen die:

  1. graag iets uitdenken / organiseren
  2. graag iets maken
  3. graag iets doen voor de medemens
  4. graag iets wil betekenen in het financiële beleid van het college
  5. graag hulp willen verlenen volgens opgestelde regels
  6. graag willen zorgen voor extra aandacht voor de ouderen, zieken, gehandicapten of minder bedeelden in de wereld
  7. graag ieder gemeente lid zouden willen betrekken bij de werkzaamheden die het college doet (bloemen kerk, bloemen contactpersonen, ouderenmiddag, plantjes met kerst, plantjes met Pasen en vele andere zaken

Het College van Diakenen bestaat uit:

NAAM TAAK NAMENS
Hans Versloot Diaken, voorzitter  WG Hoorn
Cor Drieenhuizen Diaken WG Hoorn
Joke Bouter
Diaken – secretaris WG Hoorn
Jan Vogel Diaken WG Zwaag – Blokker
Arjen de Vries Penningmeester diaconie onafhankelijk
Anja Huisman Notulist onafhankelijk
Jelle Harry Zuidstra Diaken WG Zwaag – Blokker
Bert Zandbergen Diaken WG Zwaag – Blokker
Dieneke Kampherbeek Diaken WG Hoorn

Het college van diakenen heeft ook als taak elke week een doelcollecte aan te wijzen.
Dit is gebaseerd op wensen vanuit de gemeente of op basis van lange traditie van de te houden collectes. Ook wordt rekening gehouden met het collecterooster dat door de Protestantse Kerk Nederland wordt vastgesteld. Als u voorstellen heeft voor een doelcollecte kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van de diaconie.

Voor 2020 zijn de volgende doelen vastgesteld:
Collectebeschrijvingen Collectebeschrijvingen 2021
Zie voor meer informatie de pagina Collectes.

Hulpvragen
Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente HZB wil dichtbij mensen in moeilijkheden staan. Zij doet dit vanuit haar Bijbelse opdracht. Het college steunt financieel als er geen andere wegen zijn en het in haar vermogen ligt. Het is de taak van het college om samen met de hulpvrager na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de financiële problemen het hoofd te bieden.
Het college behandelt individuele financiële hulpvragen van inwoners van Hoorn en van de leden PGHZB die buiten Hoorn wonen. De hulpvragen kunnen via diverse kanalen binnenkomen. Zoals Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK) predikanten, diakenen, ouderlingen, wijkcontactpersonen.
Bekijk hier het Protocol-ondersteuningen-PG-Hoorn-Zwaag-Blokker.

De begroting kunt u hier vinden: Begroting 2021 Diaconie
Rekeningnummers en informatie over bijdragen, vindt u hier: bijdragen

Wilt u contact, dan kunt u per e-mail contact opnemen met het secretariaat.
Per post kan dat via:
Diaconie Prot. Gem. Hoorn-Zwaag-Blokker
J.D. Pollstraat 1
1623 LM Hoorn