Visie en missie

De protestantse gemeente HoornZwaag/Blokker wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk  laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron. De gemeente laat dit zien door de manier van handelen en spreken, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.

De gemeente maakt geen onderscheid naar ras, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en politieke voorkeur.  Het doel is een gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen even welkom is. Omzien naar elkaar is een essentieel aspect binnen de gemeente.

De gemeente wil een nadrukkelijke plek innemen in de samenleving van Hoorn door de liefde van God handen en voeten te geven. De gemeente wil midden in de samenleving staan, er zijn voor anderen en zich verantwoordelijk voelen voor  wat God gemaakt heeft.

Binnen de wijken Hoorn Zwaag en Blokker van de gemeente, is er ruimte voor verschillende manieren van geloven en beleven en voor een eigen identiteit. De wijkgemeentes zijn dan ook verschillend van karakter, maar in de geloofsbeleving volkomen vergelijkbaar.

Elke wijkgemeente is verbonden aan zijn eigen kerkgebouw, waardoor het specifieke karakter van de wijkgemeentes bewaard blijft. Er worden regelmatig gezamenlijke diensten gehouden, en de predikanten doen dienst in alle wijkkerken.

Dorpskerken Zwaag en Blokker, wijkgemeenten Noord
De wijkgemeente Noord richt zich in navolging van de Goede Herder op het dienen van Christus en het omzien naar elkaar. In breder verband betekent dit ook omzien naar de schepping en de wereld. Daarom wordt als centrale doelstelling gekozen voor versterking van het pastoraat als dat wat mensen verbindt met elkaar en met de Heer van de gemeente.

Noorderkerk, wijkgemeente Zuid
De wijkgemeente Zuid is een gemeente die samenkomt rondom de Schriften en de Sacramenten. Zij herkent zichzelf in het beeld van de herberg, waar mensen gastvrij worden onthaald en op verhaal kunnen komen. Grote waarde wordt gehecht aan de gemeenschap van mensen, die zich onder het dak van de Noorderkerk thuis voelen, maar de gemeente kent ook ‘passanten’: zowel toeristen als anderen die af en toe komen, een dienst bijwonen, maar de gemeenschap niet zoeken.

Het Octaaf, wijkgemeente Oost/West
De wijkgemeente O/W, wil een zelfbewuste geloofsgemeenschap zijn, die haar kracht put uit een innerlijk verlangen tot groei in de omgang met God. En zij streeft daarbij naar een open, lerende en barmhartige wijze van omgaan met elkaar.
Wijkgemeente O/W wil als christelijke gemeente met haar talenten midden in de samenleving staan. De gemeenteleden willen zich laten raken door het Woord van God en laten aanzetten tot daden, activiteiten, die:
-    zowel binnen als buiten de “muren” van de kerk herkenbaar en uitnodigend zijn;
-    soms kunnen leiden tot andere keuzes dan die van de wereld.
Gods onvoorwaardelijke liefde daagt de gemeenteleden uit om mensen – die dat willen – geborgenheid te bieden. Het betekent ook, dat als mensen zich willen aansluiten bij deze gemeente, er geen eisen worden gesteld. Iedereen is zonder aanzien des persoons welkom. Om deel te nemen aan activiteiten hoef je geen lid te zijn.