ANBI

anbi5 De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker en haar diaconie.

 Algemene gegevens

Naam Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
Adres J.D. Pollstraat 1
Postcode 1623 LM
Plaats Hoorn NH
Telefoonnummer 0229 215991
e-mail secr.cvk.pkn.hzb@gmail.com
Website www. pknhoornzwaagblokker.nl
RSIN/fiscaal nummer 8155.02.710

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde.

 

Samenstelling bestuur

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen -kerkrentmeester en diakenen) die worden afgevaardigd door de wijkgemeenten. Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen worden benoemd door de Algemene Kerkenraad. Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is op deze website opgenomen onder het menublokje ‘Organisatie’.

 

Doelstelling en visie

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron. De gemeente laat dit zien door de manier van handelen en spreekt, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.

De gemeente maakt geen onderscheid naar ras, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en politieke voorkeur.  Het doel is een gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen even welkom is. Omzien naar elkaar is een essentieel aspect binnen de gemeente.

De gemeente wil een nadrukkelijke plek innemen in de samenleving van Hoorn, Zwaag en Blokker door de liefde van God handen en voeten te geven. De gemeente wil midden in de samenleving staan, er zijn voor anderen en zich verantwoordelijk voelen voor wat God gemaakt heeft.

Binnen de wijken Hoorn, Zwaag en Blokker van de gemeente, is er ruimte voor verschillende manieren van geloven en beleven en voor een eigen identiteit. De wijkgemeentes zijn dan ook verschillend van karakter, maar in de geloofsbeleving vergelijkbaar.

 

Beleidsplan

Door de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt ingegaan op de organisatie, missie, gemeente zijn, eredienst en pastoraat, catechese, jongerenwerk.

Ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn in het beleidsplan opgenomen.

Op deze website vindt u het beleidsplan 2008-2012 van onze gemeente (wordt binnenkort geüpdatet).

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-dienstenorganisatie-aanvaard.aspx

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Leden van de Algemene Kerkenraad, wijkkerkenraden, Colleges van Kerkrentmeesters en College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Verslag activiteiten

Op deze website wordt de actuele agenda gepubliceerd. Aankondigingen van bijeenkomsten gespreksgroepen, lezingen, uitnodigingen treft u aan bij het menu ‘meest recente berichten’.
De vele activiteiten worden niet allen op de website, maar ook via het kerkblad ‘In samenspraak met HEEL HOORN’ gepubliceerd.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Het jaarverslag en begroting treft u aan op deze website.

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het in goede staat van onderhoud houden van de drie monumentale kerkgebouwen en het ene niet monumentale kerkgebouw wordt planmatig uitgevoerd. De begrotingen worden jaarlijks gepubliceerd en via de actie Kerkbalans kenbaar gemaakt aan de gemeenteleden.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Baten rekening 2015 begroting 2016 begroting 2017
     
Bijdragen gemeenteleden 244.746 239.250 226.000
Opbrengsten beleggingen 43.782 50.000 50.000
Opbrengsten verhuur 12.341 14.800 10.000
Subsidies en overige baten 48.230 43.700 31.000
Totaal baten 349.100 347.750 317.000

 

Lasten rekening 2015 begroting 2016 begroting 2017
     
Traktementen 202.988 203.000 207.750
Salarissen 54.695 22.500 13.550
Kosten gebouwen 105.195 91.500 56.100
Erediensten 12.697 9.700 13.600
Quotum 18.955 19.000 17.500
Overige uitgaven 34.220 33.050 26.500
Totaal lasten 428.750 378.750 335.000
Resultaat -79.649 -31.000 -18.000

Toelichting

Het grootste deel van de baten wordt verkregen uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De opbrengst uit beleggingen wordt verkregen uit een effectenportefeuille. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Subsidies en overige baten worden verkregen uit bijdragen van andere kerkelijke organen.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm predikantstraktementen en aan salarissen voor kosters/beheerders van de kerkgebouwen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Meer gedetailleerde informatie is op de website te vinden onder het menu ‘geldzaken’.

Diaconie van de Protestantse gemeente Hoorn Zwaag Blokker

RSIN (fiscaal nummer): 8155.02.710

Contactgegevens
Secretrariaat College van Diakenen
Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker
p/a/ Kerkelijk Centrum Het Octaaf
JD Pollstraat 1
1623 LM Hoorn

Doelstelling
Het college van diakenen zijn vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken: alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

Beleidsplan
2012-2015:  130101 vise beleid werkplan diaconie

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten
De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in ‘In samenspraak met HEEL HOORN’ en op de websites van het College van Diakenen.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting (euro)

Baten rekening 2015 begroting 2015 begroting 2016
     
Baten onr. zaken 135.523 115.000 131.000
Rentebaten en dividenden 37.899 40.000 40.000
Bijdrage levend geld 30.404 17.000 17.000
Doorzend collecten 13.663 27.000 28.000
tekort  0.00 17.000
totaal baten 217.489 216.000 216.000

 

Lasten rekening 2015 begroting 2015 begroting 2016
     
lasten onr. zaken 35.151 20.000 20.000
verplichtingen en bijdragen 57.962 50.000 46.300
overige lasten  7.280 17.380 14.080
diaconaal landelijk 53.029 66.560 69.500
diaconaal wereldwijd  33.004 35.060  38.120
Doorzend collecten  25.885  27.000 28.000
overschot  5.178  0.00  0.00
 totaal lasten 217.489 216.000 216.000

 

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Hoorn Zwaag Blokker zijn openbaar in de wijkkerken en integraal op de website.

Deze kunt vinden door hier te klikken

Toelichting financieel verslag

 1. Financiële vaste activa
  het omzetten van financiele activa in onroerende zaken (onbebouwde gronden) is in 2015 verder afgerond. Hierdoor zijn de baten onroerende zaken verder vergroot.
 2. Verkoop – aankoop onroerende zaken
  Er is een koopopdracht gegeven aan Kantoor Kerkelijke Goederen om te zoeken naar een stuk geliberaliseerd land voor een bedrag tot €500k. In 2015 is  deze aankoop geformaliseerd met de aankoop van ruim 18 ha in Friesland.
 3. Kosten onroerende zaken
  In de kosten voor onroerende zaken zijn verwerkt de kosten die te maken hebben met zowel de bebouwde als de onbebouwde gronden. Deze opsomming wordt in onderstaande pagina’s verder weergegeven.
 4. Overige lasten
  vinden we de kosten voor wijkwerk, kerkomroep, bankkosten en kosten beheer en administratie