Adoptiekinderen

Instelling van een diaconaal fonds “Financiële adoptie”

Al heel wat jaren geleden werd binnen de toen nog bestaande Eikstraatkerkgemeente een fondsje gevormd voor de financiële adoptie van enkele kinderen in de derde wereld. Voor de levering van een maandelijkse bijdrage per kind werd een relatie aangegaan met de Stichting “Woord en Daad” te Gorinchem. Later werd de betreffende activiteit ingebracht in de door fusie gevormde Hervormde Gemeente Hoorn. Door de werving van begunstigers werd de adoptie van drie kinderen mogelijk.

Inmiddels waren ook de diakenen van de voorheen bestaande Hervormde Gemeente Zwaag-Risdam ten behoeve van vijf kinderen tot een vergelijkbaar initiatief gekomen. Zij legden daarbij contact met het Internationaal Christelijk Steunfonds (ICS) in Nunspeet, dat te vergelijken financiële adopties ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden regelt. Bovendien ging deze diaconie indertijd nog voor een kind een financiële adoptie aan via de organisatie Phil Fonds Netherlands.

Per 1 januari 2006 werden deze via het ICS en het Phil Fonds Netherlands lopende adopties overgedragen aan onze nieuwgevormde Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag.

De duidelijke opzet van genoemde hulporganisaties is om een aantal kinderen van niet-draagkrachtige ouders wat mogelijkheden te bieden. Een plaatselijk werkende hulporganisatie draagt er daarbij zorg voor dat het betreffende kind een voldoende aantal jaren onderwijs kan blijven volgen. Van de bijdrage (ongeveer € 23,– per maand) worden diverse schoolkosten betaald. Dikwijls met inbegrip van kosten van bepaalde kleding en die wegens het verstrekken van een dagelijkse maaltijd.
De commissie die het fondsje beheert ten behoeve van de kinderen die worden bijgestaan via de Stichting “Woord en Daad” heeft gezien de fusie van de plaatselijke gemeenten in PKN-verband de wens uitgesproken om haar activiteit ook bij onze diaconie onder te kunnen brengen. De diaconie is van harte op dit verzoek ingegaan en stelt zich daarmee vanaf 1 januari a.s. garant voor adopties van totaal negen kinderen.

 

16934-Woordendaad      Via de Stichting Woord en Daad
Pedroline Joseph, een meisje geboren op 27-05-1997 (Haïti),
Estuardo Anibal Morales Roman, een jongen geboren op 06-04-1999 (Guatemala),
Soujanya Gummadi, een meisje geboren 18-08-1996, verblijvende in een kindertehuis (India.

icsVia het Internationaal Christelijk Steunfonds:
Bradon Aila, een meisje geboren in 2002, verblijvende in een kindertehuis (Kenia)
Ann Njrei, een meisje geboren in 2003, verblijvende in een kindertehuis (Kenia),
Benjamin Kamau, een jongen geboren in 2002, verblijvende in een kindertehuis (Kenia)
Khatna Phat, een meisje geboren op 09-01-1995 (Cambodja)
Reit Run, een jongen geboren op 01-02-1998 (Cambodja)

phil fondsVia het Phil Fonds Nederland:
Jholyn Sarabia, een doof meisje geboren 02-11-2000 (Filipijnen).

De Diaconie streeft ernaar dat de totale activiteit door de gehele kerkelijke gemeente gedragen zal gaan worden. Daarom zullen we er dan ook regelmatig over berichten.
Het zal duidelijk zijn, dat we de gemeenteleden hierbij graag willen oproepen om het aangegeven stukje gemeentewerk door vaste of eenmalige bijdragen financieel te ondersteunen. Elke bijdrage is uiteraard welkom. (Overmakingen naar bankrekeningnr. 105542083 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hoorn-Zwaag-Blokker met vermelding: t.g.v. adoptiefonds)